Privacy policy

Vzw Insurance Events (verder “vzw”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze privacyverklaring lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van de vzw op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is Vzw Insurance Events, Parklaan 14, 2222 Itegem.

Voor alle vragen omtrent ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze Contactpersoon GDPR via info@vdrun4fun.be of per post naar Vzw Insurance Events, t.a.v. Contactpersoon GDPR, Parklaan 14, 2222 Itegem. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt onze vzw gegevens?

De vzw verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u deelneemt aan onze activiteiten. De vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt onze vzw?

De vzw verzamelt en verwerkt gegevens die u ons naar aanleiding van contact met onze vzw meedeelt zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, enz. Uw gegevens worden enkel verwerkt in het kader van de activiteiten die wij organiseren, tenzij u dit anders wenst en dit ook zo aangeeft.

Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze documenten en formulieren manueel invult en ook wanneer u dat elektronisch doet. Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt. Voor meer informatie hieromtrent, verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt onze vzw gegevens?

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet:

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Vzw Insurance Events
    (uitvoering overeenkomst)
  • Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door onze vzw?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw deelname aan onze activiteiten.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt.

Het is mogelijk dat wij voor bepaalde activiteiten een beroep doen op derden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden worden bezorgd maar enkel voor het betreffende event en steeds onder controle van onze vzw.

In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

Uw rechten

De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door onze vzw voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de activiteiten van onze vzw, kan u dit melden via info@vdrun4fun.be. U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daarnaast heeft u het recht op gegevenswissing, het recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid, het recht van bezwaar, het recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en het recht om uw toestemming in te trekken. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij onze Contactpersoon GDPR via info@vdrun4fun.be of per post naar Vzw Insurance Events, t.a.v. Contactpersoon GDPR, Parklaan 14, 2222 Itegem, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen

Onze vzw behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

27/01/2020 (versie 0.1)